boho-wo Warszawa styl boho szafa kapsułowa fashion Warszawa moda Warszawa
0
Koszyk
Brak produktów w koszyku.

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu

Klauzula uproszczona - pierwsza warstwa obowiązku informacyjnego:


Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:


Administratorem Twoich danych osobowych jest BOHOWO sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522154310, o nadanym numerze REGON: 366011974, o nadanym numerze KRS: 0000650483.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych można kontaktować się z nami listownie na adres siedziby, przez e-mail: sklep@bohowo.pl lub telefonicznie pod nr +48 790 55 90 40.

Twoje dane przetwarzane będą w celu:

– sprzedaży produktów na podstawie zawartej umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wystawienia faktury na podstawie przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

– dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, czy wystawienia faktury. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w na stronie www.bohowo.pl

Szczegółowa, pełna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO": informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOHOWO sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522154310, o nadanym numerze REGON: 366011974, o nadanym numerze KRS: 0000650483.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można kontaktować się z nami listownie na adres siedziby, przez e-mail: sklep@bohowo.pl lub telefonicznie pod nr +48 790 55 90 40.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
  – zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  – w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej, firmie świadczącej usługi IT itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy, czy wystawienia faktury.

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem https://bohowo.pl określa prawa i obowiązki Użytkowników, Nabywców i Sprzedawcy oraz określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tym Regulaminem w całości.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza zaakceptowanie w całości tego Regulaminu.

§2

Słownik pojęć

 1. Serwis – system teleinformatyczny, ogólnodostępny, działający w domenie internetowej shop.bohowo.pl, umożliwiający prezentację informacji, Towarów, Usług oraz umożliwiający zawarcie Umowy sprzedaży / kupna pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 2. Regulamin – niniejszy dokument
 3. Sprzedawca – Bohowo sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, REGON:366011974; NIP:9522154310; KRS:0000650483
 4. Przedstawiciel Sprzedawcy – osoba upoważniona przez Sprzedawcę do jego reprezentacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 6. Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, która jest oznaczonym unikalnym identyfikatorem zbiorem danych o Użytkowniku oraz składanych przez niego Zamówieniach
 7. Nabywca – Użytkownik, który zawarł Umowę kupna / sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Serwis
 8. Towar – produkty lub usługi oferowane przez Sprzedawcę
 9. Umowa – Umowa kupna / sprzedaży zawarta z chwilą wysłania przez Użytkownika Formularza Zamówienia na Towar oferowany w Serwisie przez Sprzedawcę
 10. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz zlokalizowany w Serwisie umożliwiający wysłanie do Sprzedawcy zamówienia na wybrane przez Użytkownika Towary.
 11. Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz zlokalizowany w Serwisie, umożliwiający dobrowolne wprowadzenie danych przez Użytkowników w celu utworzenia Konta Użytkownika
 12. Czat – elektroniczna usługi udostępniona Usługobiorcom w ramach Serwisu, umożliwiająca im prowadzenie rozmów z Przedstawicielami Sprzedawcy.
 13. Newsletter – elektroniczne usługi umożliwiające Użytkownikom dobrowolne podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu w celu otrzymywania przez Użytkownika nieodpłatnych wiadomości pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 14. System opinii – elektroniczne usługi umożliwiające Użytkownikom dobrowolne pozostawienie swojej opinii dotyczącej Towarów lub przebiegu i realizacji transakcji realizowanych na podstawie zawartej Umowy
 15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 16. Osoba trzecia – każda osoba inna niż konkretny Użytkownik i Sprzedawca
 17. Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja Użytkownik – Sprzedawca realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, SMS, Forum lub innymi Elektronicznymi Usługami.

§3

Zakres świadczonych usług elektronicznych

 1. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Przygotowanie zamówienia i zawarcie Umowy kupna / sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia
  2. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika
  3. Korzystanie z usługi Czat w celu komunikacji ze Sprzedawcą
  4. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego w celu komunikacji ze Sprzedawcą
  5. Korzystanie z usługi Newslettera
  6. Korzystanie z usługi zamieszczania opinii o Towarach, Serwisie oraz przebiegu Transakcji
  7. Umożliwienie przeglądania informacji zawartych w Serwisie
  8. Umożliwienie porównywania danych o poszczególnych Towarach
  9. Umożliwienie korzystania z usług realizowanych w ramach Serwisu przez podmioty trzecie
  10. Umożliwienie korzystania z pozostałych usług elektronicznych udostępnionych w ramach Serwisu
 2. Świadczenie wyżej wymienionych usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników jest nieodpłatne
 3. Świadczenie wyżej wymienionych usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie lub w przypadku usług świadczonych przez podmioty trzecie na zasadach określonych przez te podmioty.
 4. Sprzedawca ma prawo do uruchamiania i wyłączania wszelkich świadczonych usług wedle własnej decyzji bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 5. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania w ramach Serwisu treści reklamowych.

§4

Warunki korzystania oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i nieodpłatny
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zakładania Konta Użytkownika
 3. Część Usług oferowanych w ramach Serwisu może wymagać założenia Konta Użytkownika
 4. Założenie Konta Użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne
 5. Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszymi zmianami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Komunikację Drogą Elektroniczną ze Sprzedawcą w sprawach technicznych oraz związanych z realizacją Umowy kupna / sprzedaży
  3. Otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy jeśli wyraził na to zgodę lub zapisał się do usługi Newslettera
  4. Otrzymywanie informacji reklamowej za pośrednictwem Serwisu jeśli wyraził na to zgodę.
  5. Przejęcie przez Sprzedawcę praw majątkowych do wprowadzanych przez Użytkownika wszelkich treści za pośrednictwem Serwisu lub wyraża zgodę na ich wykorzystanie jeśli taka treść nie może stanowić praw majątkowych
 6. Użytkownik może posiadać założone tylko jedno Konto Użytkownika
 7. Konta Użytkowników są niezbywalne
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, dbając o bezpieczeństwo swoje, innych Użytkowników Serwisu oraz Sprzedawcy w szczególności poprzez:
  1. Nieudostępnianie unikalnego identyfikatora oraz hasła do Konta Użytkownika Osobom Trzecim
  2. Aktualizowanie swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym
  3. Nie realizowanie działań mających na celu dekompilację systemu teleinformatycznego na podstawie którego oparty jest Serwis
  4. Niewprowadzanie do Serwisu treści:
   1. Powszechnie uznawanej za obraźliwą lub wulgarną
   2. O charakterze rasistowskim, pornograficznym, erotycznym, religijnym lub politycznym
   3. Stanowiących lub noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
   4. Naruszających prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne obowiązujące w Polsce prawo
   5. Naruszające wizerunek Sprzedawcy, jego partnerów lub osób trzecich
 9. Wymagania techniczne korzystania z Usług Serwisu:
  1. Z serwisu można korzystać na dowolnym urządzeniu posiadającym dowolną przeglądarkę internetową, która wyświetla strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5
  2. Urządzenie musi posiadać nieprzerwane połączenie z siecią Internet
  3. Przeglądarka internetowa musi posiadać włączoną obsługę skryptów JavaScript
  4. Większość usług do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi plików Cookie.
  5. Aby założyć i korzystać z Konta Użytkownika należy posiadać aktywny i działający adres e-mail
 10. Terminy realizacji Umowy oraz poszczególnych Usług Elektronicznych:
 11. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest w terminie nieoznaczonym.
 12. Usługa przygotowania zamówienia i zawarcia Umowy świadczona jest w terminie oznaczony i kończy się z chwilą zaprzestania korzystania z usługi przez Użytkownika lub w chwili wysłania Formularza Zamówienia.
 13. Usługa korzystania z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i kończy się z chwilą zaprzestania korzystania z usługi przez Użytkownika
 14. Usługa korzystania z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony
 15. Usługa korzystania z możliwości zamieszczenia opinii zawierana jest na czas oznaczony i kończy się z chwilą zaprzestania korzystania z usługi przez Użytkownika
 16. Usługa korzystania z informacji zawartych w serwisie oraz innych usług w nim zlokalizowanych zawierana jest na czas oznaczony i kończy z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika

§5

Warunki zawierania Umowy kupna / sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy kupna / sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Przedstawiciela Sprzedawcy, korzystając z Komunikacji Drogą Elektroniczną zamówienia złożonego przez Użytkownika poprzez wysłanie przez niego Formularza Zamówienia umieszczonego w Serwisie.
 2. Aby wysłać Formularz Zamówienia nie jest wymagane posiadania Konta Użytkownika
 3. Użytkownik, który zawrze Umowę kupna / sprzedaży w myśl Regulaminu staje się Nabywcą
 4. Aby przygotować Formularz Zamówienia Użytkownik musi skompletować Towary, które pragnie zakupić, poprzez dodanie ich do Koszyka wraz z podaniem zamawianej ilości.
 5. Aby przygotować Formularz Zamówienia Użytkownik musi podać dane adresowe do dostawy
 6. Aby przygotować Formularz Zamówienia Użytkownik musi określić sposób płatności z dostępnych w Serwisie. Serwis przewiduje następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna obsługiwana przez zewnętrznego partnera serwisu - PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.
  2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 7. Opisy Towarów i inne informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonych Towarów na warunkach określonych w jego specyfikacji oraz opisie. Niektóre sprzedawane Towary mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb Nabywcy.
 8. Ceny Towarów pokazywane w Serwisie podawane są w złotych polskich (PLN, EURO, RUB, GBP) i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT jeżeli dotyczy danego Towaru.
 9. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 10. Ceny Towarów nie zawierają dodatkowych kosztów celnych lub akcyzowych w przypadku sprzedaży do krajów nie należących do krajów Unii Europejskiej.
 11. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta płatnych usług (np. opakowanie prezentowe).
 12. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić minimalny próg wartości Zamówienia, przy którym przesyłka lub inne usługi płatne są darmowe.
 13. O łącznej kwocie Zamówienia, podatku VAT oraz wszelkich innych opłatach Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 14. Sprzedawca rozpatruje zamówienia złożone w Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 17:00. Zamówienie złożone w inne dni lub po godzinie 16:00 będą rozpatrywane w najbliższy Dzień Roboczy.
 15. Sprzedawca po pozytywnym rozpatrzeniu zamówienia, potwierdza zamówienie wysyłając na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail informację do Nabywcy o zawarciu Umowy kupna / sprzedaży wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami: Formularz Zamówienia, pouczenie i oświadczenie o prawie odstąpienia od Umowy, aktualny Regulamin na dzień wysłania Zamówienia.

§6

Dostawy Zamówionych Towarów

 1. Dostawa Towarów dostępna jest na całym świecie.
 2. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że oferta w Formularzu Zamówienia stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy wskazywane są w Formularzu Zamówienia
 4. Dostępne formy dostawy to:
  1. Przesyłka kurierska
 5. Od sposobu dostawy mogą być uzależnione metody płatności
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Nabywcę zamówionego Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Towaru do Nabywcy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 8. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin
 9. Termin dostawy liczony jest w zależności od wybranej metody płatności:
  1. W przypadku przedpłaty od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunek Sprzedawcy
  2. W przypadku wybrania opcji za pobraniem, od momentu złożenia oferty kupna poprzez Formularz Zamówienia.

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Nabywcy Towar bez wad.
 2. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem nabywcy określony jest w przepisach Kodeksu Cywilnego – w szczególności art. 556 wraz ze zmianami.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa.
 4. Nabywca, wraz z reklamacją, zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy reklamowany towar w celu zbadania go przez Sprzedawcę
 5. Przesłanie reklamacji jak i towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko osoby składającej reklamację
  2. Dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres oraz numer telefonu kontaktowego)
  3. Numer Zamówienia, w ramach którego został dostarczony Towar
  4. Nazwę reklamowanego Towaru
  5. Opis wady
  6. Propozycję sposobu załatwienia sprawy
 7. Dopuszczalne sposoby załatwienia reklamacji:
  1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży i zwrot kosztów zakupów reklamowanego Towaru
  2. Obniżenie ceny zakupionego Towaru
  3. Wymianę towaru na nowy
  4. Naprawę towaru przez Sprzedawcę
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Nabywca zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Nabywcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§8

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Nabywca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Nabywcę oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Nabywca może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w następujące sposoby:
  1. pisemnie na adres: ul. Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bohowo.pl;
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył nabywca, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Nabywca może zwrócić Towar na przykład na adres: Tyszowiecka 13A, 04-949 Warszawa. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Towaru.
 7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Nabywcy odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Nabywcy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Nabywca oraz Sprzedawca mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z powyższych metod jest dobrowolne.
 3. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823
 4. Szczegółowe informacje na temat zasad rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozas...ich.php
 5. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet https://ec.europa.eu/consumers/odr

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Serwis w celu realizacji usług gromadzi dane zarówno anonimowe jak i dane osobowe.
 2. Wszelkie dane osobowe gromadzone w serwisie są podawane dobrowolnie przez Użytkowników.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne do korzystania z usług Serwisu, jednak są niezbędne w celu Założenia Zamówienia.
 4. Nabywca zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia lub usunięcia.
 5. Sprzedawca zapewnia każdemu Nabywcy prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Art. 32 UODO.
 6. Zakres gromadzonych danych oraz sposób ich wykorzystywania określony jest w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 7. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://shop.bohowo.pl/pl/content/2-legal-notice

§11

Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Użytkowników posiadających Konta Użytkowników.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 4. Traktuje się iż każdy Użytkownik, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 5. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi usunąć swoje konto z Serwisu, co może uczynić w panelu użytkownika Serwisu lub zgłaszając takie żądania Sprzedawcy.
 6. Z wyłączeniem okresów awarii lub prac konserwacyjnych, Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie https://bohowo.pl, w sposób umożliwiającym Użytkownikom jego zapisanie, utrwalenie, wydruk czy odtworzenie.


§12

Prawa Autorskie

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane takie jak zdjęcia, grafiki, opisy, nazwy Towarów, charakterystyka oraz inne treści są chronione prawami autorskimi i zabrania się ich kopiowania czy powielania bez zgody Sprzedawcy z wyłączeniem na użytek personalny w celu dokonania zakupu Towarów.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

§13

Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
 2. Sprzedawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Zabrania się bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
E-mail: biuro@bohowo.pl
Tel: 790 559 040
Tel: 602 670 311

BOHO-WO Warszawa

Moda BOHO-WO Warszawa

Subskrybcja


styl boho

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.